Courtesy of Ayyam Gallery

Samia Halaby

State of Palestine (b.1936)