Courtesy of Ayyam Gallery

Khaled Takreti

Syria (b.1964)