Image courtesy of Zamalek Art Gallery

Mostafa Abdel Moity

Egypt (b.1938)